Projectbegeleiding

∑yecon wordt graag in een vroeg stadium betrokken bij het project, omdat de startfase van een project bepalend is voor de kwaliteit van het projectproces en levert zo toegevoegde waarde op voor het eindresultaat.

∑yecon stelt het projectproces centraal met daarin een duidelijke rol voor projectmanagers en engineers.
Deze focus op het proces maakt het mogelijk steeds beter en efficiënter projecten te realiseren.Projecten worden zelden door één partij gerealiseerd.


Figuur 1: fragmentatie in de ketenVan initiatief tot realisatie zijn vele participanten betrokken. Om alle betrokkenen op één lijn te krijgen en te houden is intensief overleg en afstemming nodig.

De spil in het projectenteam is de werktuigbouwkundigeFiguur 2: kans op fouten is groot.


De vijf activiteiten en vier communicaties uit Figuur 2 leiden tot een eindresultaat.
Stel de kans op een goede activiteit en communicatie ieder op 99%.
De kans op een goed eindresultaat wordt dan maar 91%.
Het is noodzaak het project vakkundig te organiseren, om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen.

∑yecon kiest voor een gefaseerde en beheerste projectaanpak.
Een goede analyse van de situatie en een afweging van alternatieven zijn vaste onderdelen van het proces.

Belangrijk daarbij is de beschikbare kennis en ervaring omtrent het werkveld.
De meerwaarde van ∑yecon zit in kennis over productieprocessen, de brede technisch inhoudelijke kennis en expertise op het gebied van projectbegeleiding.

∑yecon begrijpt het belang van een integrale projectbenadering, is gemotiveerd en draagt op professionele wijze bij aan een gestructureerde en beheerste projectuitvoering.

Daarnaast maakt ∑yecon gebruik van 3D visualisaties om relatief snel en voor iedereen begrijpelijk inzicht te verkrijgen in de alternatieve oplossingen. Van de gekozen oplossing genereert ∑yecon een compleet 3D CAD model welke leidend is in het gehele ontwerp- en realisatieproces tot en met implementatie.
Dit maakt de communicatie over het project eenduidig en effectief, wat de beheersbaarheid van het project ten goede komt.

∑yecon staat voor een integrale aanpak (GOTIK)*, zodat het product voldoet aan de gestelde eisen en een gewaarborgd proces  wordt organiseert om het ontwerp en bouwproces te beheersen.

* GOTIK: Deze afkorting staat voor de beheerselementen Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit