onze expertises

inspectie kunstwerken

Eye-Con is gespecialiseerd in werktuigbouwkundige installaties zoals bewegingswerken en staalconstructies van kranen, attracties, utiliteit en civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen, industriële bouwwerken zoals (polder)gemalen en waterzuiveringsinstallaties. Wij verzorgen inspecties voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, machinepark beheerders, aannemers en andere ingenieursbureaus.

stalen constructies en machines

inspectie
stalen kunstwerken

Stalen kunstwerken vereisen regelmatig inspectie. De inspectie start met een visuele inspectie hierbij wordt de stalen constructie beoordeeld op scheurvorming, materiaalafname en andere schadebeelden. Na de visuele inspectie wordt een technische inspectie uitgevoerd. Denk hierbij aan lasinspecties, conservering en staalvermoeiing. Stalen kunstwerken zijn gevoelig voor vermoeiing, van invloed zijn de leeftijd en de verkeersbelastingen, scheurvorming en materiaalafname door corrosie.

Inspectieproducten
Eye-Con biedt inspecties voor staal, elektrotechniek en werktuigbouw inspecties voor alle mogelijke constructies binnen de infrastructuur, industrie, utiliteit en openbare ruimte. De diepgang en complexiteit van inspectie kan variëren van schouw van een objectonderdeel tot inspectie van de gehele constructie bij de grootste objecten in het hoofdwegennet of in de industrie.

inspectie constructies

Wij verzorgen de
volgende inspecties:

Toestandsinspectie

Een toestandsinspectie is visuele beoordeling waarin de huidige staat van de constructie in kaart wordt gebracht. Afhankelijk van het doel van het inspectieproduct wordt bepaald met welke mate de inspectie en rapportage uitgevoerd wordt. Een voorbeeld hiervan is de conditiemeting conform NEN-EN 2767-4 of een inspectie CUR 117. Eye-Con helpt u graag bij het maken van de optimale keuze voor uw beheeruitdaging.

Instandhoudinginspectie

De instandhoudinginspectie stelt de status van het kunstwerk vast en welke maatregelen nodig zijn voor het in stand houden van een kunstwerk gedurende zijn levensduur. De rapportage wordt opgesteld aan de hand van een bureauonderzoek, risico-inventarisatie en een inspectie. Dit rapport ondersteund met beeldmateriaal, weergeeft wat de onderhoudstoestand is.

Technische inspectie

Door middel van een gerichte technische inspectie brengt Eye-Con de gevolgen in beeld van schades of veranderde situaties die invloed kunnen hebben op het kunstwerk. Vooraf bespreken we hoe en wat we precies gaan meten. Dit kan bijvoorbeeld met de behulp van een duiker of drone.

Naast de eerdergenoemde inspecties verzorgen wij ook visuele inspecties van gelaste en/of geconserveerde constructies.

Gerichte technische inspecties

Door een gerichte technische inspectie uit te voeren kunnen we mogelijke oorzaken uitsluiten of risico’s benoemen. Op basis hiervan kan Eye-Con een advies uitbrengen over welke vervolg metingen of
onderzoeken nog zullen moeten plaats vinden voor een gefundeerd advies. Bij deze vervolg metingen en onderzoeken kunt u denken aan:

Second Opinion / Review

Naast het uitvoeren van onderzoeken aan bestaande bouwwerken en het ontwerpen van nieuwe constructies, voeren wij ook toetsingen uit op constructieve ontwerpen. Onze expertise kan ook ingezet worden voor onderzoek naar de bron van storingen.

inspecteur kunstwerken

Eye-Con helpt u bij het maken van uw beheeruitdaging, een technische inspectie, instandhoudingsinspectie of onderhoudsanalyse. Eye-Con kan ook een risico-inventarisatie en – evaluatie inspectie op locatie uitvoeren waarbij het gehele object visueel wordt geïnspecteerd op veiligheidsrisico’s. Wij kunnen u ook helpen met adviesmaatregelen en risicobeoordelingen en meerjarenbegrotingen.

Vul het formulier in of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz voor meer informatie of het maken van een afspraak.

 

Contactformulier