onze expertises

inspectie kunstwerken

Eye-Con is gespecialiseerd in werktuigbouwkundige installaties zoals bewegingswerken en staalconstructies van kranen, attracties, utiliteit en civieltechnische kunstwerken. Hierbij kunt u denken aan bruggen, sluizen, industriële bouwwerken zoals (polder)gemalen en waterzuiveringsinstallaties. Wij verzorgen inspecties voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, beheerders van machineparken, aannemers en andere ingenieursbureaus.

stalen constructies en machines

inspectie
stalen kunstwerken

Stalen kunstwerken vereisen regelmatig inspectie. De inspectie start met een visuele inspectie, waarbij de stalen constructie wordt beoordeeld op scheurvorming, materiaalafname en andere schadebeelden. Na de visuele inspectie wordt er een technische inspectie uitgevoerd. Denk hierbij aan lasinspecties, conservering en staalvermoeiing. Stalen kunstwerken zijn gevoelig voor vermoeiing, waarbij leeftijd, verkeersbelastingen, scheurvorming en materiaalafname door corrosie van invloed zijn.

Inspectieproducten

Eye-Con biedt staal-, elektrotechniek- en werktuigbouwinspecties voor alle mogelijke constructies binnen de infrastructuur, industrie, utiliteit en openbare ruimte. De diepgang en complexiteit van een inspectie kan variëren van het beschouwen van een objectonderdeel tot de inspectie van een volledige constructie bij de grootste objecten in het hoofdwegennet of in de industrie.

inspectie constructies

Wij verzorgen de
volgende inspecties:

Toestandsinspectie

Een toestandsinspectie is een visuele beoordeling waarbij de huidige staat van de constructie in kaart wordt gebracht. Afhankelijk van het doel van het inspectieproduct wordt bepaald met welke mate de inspectie en rapportage wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de conditiemeting conform NEN-EN 2767-4 of een inspectie CUR 117. Eye-Con helpt u graag bij het maken van de optimale keuze voor uw beheeruitdaging.

Instandhoudinginspectie

De instandhoudinginspectie stelt de status van het kunstwerk vast en welke maatregelen nodig zijn voor het in standhouden van een kunstwerk gedurende zijn levensduur. De rapportage wordt opgesteld aan de hand van een bureauonderzoek, risico-inventarisatie en een inspectie. Dit met beeldmateriaal ondersteunde rapport geeft weer wat de onderhoudstoestand is.

Technische inspectie

Door middel van een gerichte technische inspectie brengt Eye-Con de gevolgen van schades of veranderde situaties die invloed kunnen hebben op het kunstwerk in beeld. Vooraf bespreken we hoe en wat we precies gaan meten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een duiker of drone.

Naast de eerdergenoemde inspecties verzorgen wij ook visuele inspecties van gelaste of geconserveerde constructies.

Gerichte technische inspecties

Door een gerichte technische inspectie uit te voeren kunnen we mogelijke oorzaken uitsluiten of risico’s benoemen. Op basis hiervan kan Eye-Con een advies uitbrengen over welke vervolg metingen of onderzoeken nog plaats moeten vinden voor een gefundeerd advies. Bij deze vervolg metingen en onderzoeken kunt u denken aan:

Second Opinion / Review

Naast het uitvoeren van onderzoeken aan bestaande bouwwerken en het ontwerpen van nieuwe constructies, voeren wij ook toetsingen uit op constructieve ontwerpen. U kunt onze expertise ook inzetten voor een onderzoek naar de bron van storingen.

inspecteur kunstwerken

Eye-Con helpt u bij het maken van uw beheeruitdaging, een technische inspectie, instandhoudingsinspectie of onderhoudsanalyse. Eye-Con kan ook een risico-inventarisatie en evaluatie, en inspectie op locatie uitvoeren waarbij het volledige object visueel wordt geïnspecteerd op veiligheidsrisico’s. Wij kunnen u ook helpen met adviesmaatregelen en risicobeoordelingen en meerjarenbegrotingen.

Vul het formulier in of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Contactformulier