onze expertises

inspectie stalen constructies

Stalen constructies vereisen regelmatig inspectie. De inspectie start met een visuele inspectie hierbij wordt de stalen constructie beoordeeld op scheurvorming, materiaalafname en andere schadebeelden. Na de visuele inspectie wordt een technische inspectie uitgevoerd. Denk hierbij aan lasinspecties en conservering, staalvermoeiing. Stalen kunstwerken zijn gevoelig voor vermoeiing, van invloed zijn de leeftijd en de verkeersbelastingen, scheurvorming en materiaalafname door corrosie.

Inspectie producten

Eye-Con biedt inspecties voor staal, elektrotechniek en werktuigbouw inspecties voor alle mogelijke constructies binnen de infrastructuur, industrie, utiliteit en openbare ruimte. De diepgang en complexiteit van inspectie kan variëren van schouw bij een klein object tot inspectie van de gehele constructie op handafstand bij de grootste objecten in het hoofdwegennet.

Inspectie diensten

 • Schouw;
 • Toestandsinspectie;
 • Conditiemeting NEN-EN 2767-4;
 • Contractuele vooropname;
 • Contractuele eindopname.
analyse kunstwerken

onderhouds-
rams-analyse

Onderhoudsanalyse

Door onze kennis in staal, werktuigbouwkunde, machineveiligheid en elektrotechniek kunnen wij u een onderhoudsanalyse geven bij zowel bestaande als nieuwbouw kunstwerken. Met een onderhoudsanalyse denken wij met u na over het onderhoud, de veiligheid en beschikbaarheid van het kunstwerk.

Wij kunnen o.a. advies uitbrengen bij:

 • Staalproblematiek;
 • Conservering;
 • Vermoeiing;
 • Reparatietechnieken;
 • Beheer- en onderhoudsplannen.

Wij bieden ook technische advies bij:

 • CUR-inspecties;
 • Restlevensduurbepaling;
 • Bedienings- en besturingsinstallaties;
 • Thermo grafisch onderzoek van elektrotechniek;
 • Schade.

RAMS-ANALYSE

Het kunstwerk moet voldoen aan de gestelde prestatie-eisen dit is aan te tonen met een RAMS-analye. Binnen moderne aanbestedingscontracten zoals D&C- en DBFM-contracten zijn prestatie-eisen steeds belangrijker. Voorafgaand aan de aanbesteding worden de prestatie-eisen kritisch opgesteld. Eye-Con kan hierin opdrachtgevers maar ook opdrachtnemers ontzorgen door het leveren van praktijkkennis en hiermee helpen aan te tonen dat het kunstwerk voldoet aan de prestatie-eisen. Eén van de prestatie-eisen is de veiligheidsanalyse welke ook wettelijk is verplicht. Door middel van de risico inventarisatie en – evaluatie inspectie en aanvullend normen zoals de NEN-EN 6787 voor bruggen en sluizen kunnen we de regels omzetten in daadwerkelijke veiligheid.

Activiteiten

veiligheidsdiensten

Wij houden bij onze inspecties rekening met de wetgeving zoals de Arbowet en de Machinerichtlijn.

 • CE-markering beweegbare kunstwerken;
 • Arbowet;
 • RI&E bestaande kunstwerken;
 • Technisch dossier;
 • NEN-EN 3140-keuring.

Risico-inventarisatie en evaluatie inspectie

Het uitvoeren van een RI&E ook wel veiligheidsinspectie kan worden uitgevoerd op bestaande kunstwerken zoals een brug, gemaal, stuw, doorlaat of zuiveringsinstallatie (AWZI/RWZI).
De eigenaar van het kunstwerk is verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn t.b.v. de gebruikers en het personeel dat er werkzaam is. Vanuit diverse wetten worden eisen gesteld aan de RI&E. De juiste insteek kiezen voor de veiligheidsinspectie is belangrijk een Arbowet stelt bijvoorbeeld andere eisen dan een CE-markering of de zorgplicht. Op basis van een objectieve methodiek kunnen de risico’s in kaart worden gebracht. En vervolgens worden getoetst aan de hand van eisen gesteld in betreffende normen.

Eye-Con kan een risico-inventarisatie en – evaluatie inspectie op locatie uitvoeren waarbij het gehele object visueel wordt geïnspecteerd op veiligheidsrisico’s. Wij kunnen u ook helpen met adviesmaatregelen en risicobeoordelingen en meerjarenbegrotingen.

Technisch dossier

De fabrikant van het kunstwerk is verplicht vanuit de CE-markering te beschikken over een technisch dossier. Voor het aantoonbaar voldoen aan de veiligheidseisen (vanuit de CE-markering en de Arbowet) is de kwaliteit belangrijk maar ook voor het goed en efficiënt kunnen onderhouden van een installatie. Meer informatie kunt u lezen op de pagina Machineveiligheid.

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud van objecten, begint met inzicht. Eye-Con heeft ruime ervaring op het gebied van beheer en onderhoud.
Voorspelbaar onderhoud heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • Een beter inzicht in toekomstige onderhoudswerkzaamheden;
 • Betere efficiency door bepaalde onderhoudswerkzaamheden te combineren;
 • Een beter beeld van de staat van het object;
 • Accurate en voorspelbare budgettering.

Wilt u uw beheer en onderhoud efficiënter en toekomstbestendiger maken? Eye-Con helpt u graag met een combinatie van veilig, risico gestuurd en kostenefficiënt werken.

NEN-EN 2767 conditiemeting

Visuele inspecties kunnen op een uniforme manier worden
gerapporteerd met een conditiemeting volgens de NEN-EN 2767 norm. De NEN-EN 2767 conditiemeting geeft antwoord op de vraag in welke toestand een object of installatie zich bevindt. Deze conditiemetingen worden steeds vaker jaarlijks uitgevoerd om trends op tijd te detecteren.

Op basis van deze brede en generieke conditiemeting kan een onderhoudsplanning worden gemaakt. Hierbij kunt u denken aan het agenderen van preventief of correctief onderhoud en schadeherstel. Ook helpt het u richting te geven aan de onderhoudsbudgetten voor een langere termijn. Het kan ook zijn dat de uitkomst uitwijst dat er meer gerichtere inspecties nodig zijn.

inspecteur stalen kunstwerken

Eye-Con helpt u bij het maken van uw beheeruitdaging, een technische
inspectie, instandhoudingsinspectie of onderhoudsanalyse. Eye-Con kan ook een risico-inventarisatie en – evaluatie inspectie op locatie uitvoeren waarbij het gehele object visueel wordt geïnspecteerd op veiligheidsrisico’s. Wij kunnen u ook helpen met adviesmaatregelen en risicobeoordelingen en meerjarenbegrotingen.

Vul het formulier in of stuur een e-mail: phil.van.amen@eye-con.biz voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Contactformulier