onze expertises

Ce-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte ( EER ).
CE staat hierbij voor Conformité Européenne. De CE-markering is zo breed ingevoerd dat ook de installaties in bijvoorbeeld bruggen of elektrische installaties in gebouwen aan de eisen rondom de CE-markering moeten voldoen. De essentiële eisen hebben betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER in de handel worden gebracht of in bedrijf worden genomen. De CE-markering wordt door de fabrikant aangebracht maar een gebruiker kan ook als fabrikant worden aangemerkt. Dit kan gebeuren als een machine zelf wordt samengesteld, gemaakt of gewijzigd. Nadat de fabrikant zijn machine heeft gemarkeerd met de CE-markering wordt verklaard dat hij voldoet aan de betreffende productrichtlijn(en). Bij een nieuwe machine moet een EG-verklaring van overeenstemming worden meegeleverd waarmee de fabrikant verklaart aan welke productierichtlijn(en) en norm(en) de machine voldoet. De ondergetekende van deze overeenstemming is hoofdelijk aansprakelijk voor gebreken. Speciaal voor het management van bedrijven verzorgt Eye-Con een presentatie met een kort uitleg en verantwoordelijkheden.

Advies over CE-markering

Met de kennis van wetgeving en ervaring in de productie kan Eye-Con u helpen om het proces voor het verkrijgen van CE-markering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik kan u adviseren over de EG-richtlijnen, het maken van risicoanalyses, normen interpreteren, handleidingen schrijven en zo nodig de rol van CE-Coördinator voor u invullen.

CE-Coördinator

Door vroegtijdig een CE-coördinator aan te stellen kan het hele traject met betrekking tot de CE-markering van het begin tot en met de oplevering worden gecoördineerd. En kunnen veel narigheid, vertraging en faalkosten worden voorkomen. Tevens wordt hiermee gewaarborgd dat de machine/installatie bij oplevering veiligheids- en ‘’CE-technisch’’ in orde is. 

Eye-Con is thuis in zowel de samenhang van de toepassing zijnde Europese Richtlijnen als in de vereiste technische- en documenteisen. Maak een afspraak om de mogelijkheden te bekijken en wat Eye-Con voor uw bedrijf kan betekenen.

Samenhang Machinerichtlijn CE

machineveiligheid

Risicobeoordeling

Het grootste risico met betrekking tot een machine, loopt men gedurende het in bedrijf stellen, onderhoud plegen en beheren. Bijvoorbeeld fysieke belasting, ergonomie, beknelling of in aanraking komen met een bewegend deel.
Ontwerp heeft veel invloed op deze risico’s. In de Machinerichtlijn wordt een veilig ontwerp expliciet genoemd als de basis van het risicoreductie proces. Een ander knelpunt omtrent machineveiligheid is het ontwerp van de ruimte waarin de machine wordt opgesteld. Veelal ontbreekt het aan voldoende ruimte om degelijk onderhoud uit te voeren. Dit wordt veroorzaakt door de volgorde waarin een machine wordt ontworpen. Dit resulteert vaak in ruimtegebrek en gaat veelal ten kosten aan de uiteindelijke ruimte in de machine die nodig is voor degelijk onderhoudt etc. Dit verhoogt de kans op beknelling of dat men in aanraking komt met beweegbare delen in het onderhoud/beheer.

 • geen gevaar voor bekneld raken;
 • geen gevaar vastraken;
 • geen gevaar voor (af)snijden;
 • geen gevaar voor opgesloten raken;
 • geen gevaar voor elektrische schok;
 • geen gevaar voor lawaai;
  enzovoort.

Een veilige machine begint met een veilig ontwerp.
Het ontwerp heeft namelijk een grote impact op alle levensfases van een machine, van samenstellen tot onderhouden en ontmantelen. Door in het ontwerp een sterk fundament te leggen en rekening te houden met de vele aspecten die van invloed zijn op de machine, kunnen er veel kosten worden bespaard en wordt veiligheid naar een hoger plan getrokken. De essentie van machineveiligheid is het inzien en schatten van de risico’s voor de mensen, milieu en de omgeving die met de machine in aanraking of binnen de invloedssfeer komen.

Reduceer risico’s met een risicobeoordeling.
Maak een afspraak om de mogelijkheden te bekijken en wat Eye-Con voor uw bedrijf kan betekenen.

Activiteiten

Machineveiligheid

Onder machineveiligheid vallen alle objecten waar installaties worden toegepast. Te denken valt aan pompinstallatie, wtb-installatie, sluizen, gebouw gebonden installaties, beweegbare bruggen, tunnels, productie lijnen, etc. Naast de vastgestelde wettelijke verplichtingen zijn ook CE-markeringen, Europese Regelgevingen, certificeringen en dergelijke richtlijnen rondom het werken met industriële machines van belang. 

Machineveiligheid is letterlijk van levensbelang als het gaat om veilig werken met machinale arbeidsmiddelen. Machineveiligheid betekent het inperken van risico’s tijdens een werkproces waarbij arbeidsmiddelen gebruikt worden zoals machines, installaties, maar ook apparaten en benodigde gereedschappen.

Eye-Con positioneert zich als meedenkende kennispartner die oplossingen aandraagt op het gebied van machineveiligheid.

Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn is een Europese richtlijn die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Machinerichtlijn terug te vinden in het Warenwetbesluit Machines.
De Machinerichtlijn heeft simpel gezegd twee doelen: het mogelijk maken van het vrije verkeer van machines binnen de interne markt van de EU en het waarborgen van een hoge mate van bescherming van veiligheid en gezondheid.

De Machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan deze eisen voldaan kan worden. In de loop der jaren is echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld, specifiek voor de Machinerichtlijn. Met behulp van deze geharmoniseerde normen kan men voldoen aan de technische eisen van de richtlijn.

Verwante richtlijnen:

Normen

Normen zijn vrijwillige technische specificaties en niet verplicht toe te passen. Maar uit artikel 7 van de Machinerichtlijn kunnen we opmaken dat het wel verstandig is om geharmoniseerde normen te gebruiken. Geharmoniseerde normen definiëren technische specificaties die als geschikt of voldoende worden beschouwd om aan de technische voorschriften van de EU-wetgeving te voldoen.

Normen geven altijd een minimum aan en meer is toegestaan. In iedere situatie moet gekeken worden of voldoen aan de norm een veilig resultaat oplevert of dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. De eisen in de richtlijn zijn geformuleerd in de vorm van prestatie-eisen. Voor de vertaling van deze eisen in constructieve oplossingen zijn ongeveer 800 Europese normen opgesteld.

De normen zijn onderverdeeld in fundamentele veiligheidsnormen, generieke veiligheidsnormen, veiligheidsaspecten, veiligheidsvoorzieningen en machine veiligheidsnormen.

 • type A-normen (fundamentele veiligheidsnormen) die de basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten geven die voor alle machines kunnen worden toegepast;
 • type B-normen (generieke veiligheidsnormen) die één veiligheidsaspect of één type beveiligingsvoorziening behandelen dat voor een breed scala van machines kan worden gebruikt:
 • type B1-normen die specifieke veiligheidsaspecten behandelen (bijvoorbeeld veiligheidsafstanden, oppervlaktemperatuur, geluid;
 • type B2-normen over die veiligheidsvoorzieningen behandelen (bijvoorbeeld tweehandenbediening, vergrendelingsinrichtingen, drukgevoelige voorzieningen, afschermingen);
 • type C-normen (machineveiligheidsnormen) die gedetailleerde veiligheidseisen voor een bepaalde machine of groep van machines behandelen.

Lijst geharmoniseerde normen, klik hier.

eye-con kan u adviseren bij:

 • Arbeidsveiligheid;
 • Machineveiligheid;
 • Elektrische veiligheid;
 • Procesveiligheid;
 • Functionele Veiligheid PL / SIL (= Functional Safety);
 • CE-markering;
 • Risicobeoordeling;
 • Elektrische inspecties;
 • Het wegwijs worden in wetgeving en normen.

Eye-Con biedt ook de mogelijkheid om in-company trainingen te verzorgen. Eye-Con heeft veel expertise op het gebied van industriële veiligheid, machineveiligheid, CE-markering, adviestraject of training. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden, neem contact op middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

Contactformulier