onze expertises

Machineveiligheid en Ce-markering

Machineveiligheid wordt veelal uitgedrukt in een CE-markering. CE staat voor Conformité Européenne, en geeft aan dat het gemarkeerde product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarmee is het veilig te gebruiken en doet het geen afbreuk aan de gezondheid-, milieu- en consumentenbescherming.
De CE-markering wordt breed ingevoerd in Europa. Ook installaties in bijvoorbeeld bruggen en gebouwen moeten aan de eisen rondom de CE-markering voldoen. De essentiële eisen hebben betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER in de handel worden gebracht of in bedrijf worden genomen.

Hoewel een CE-markering veelal door de fabrikant wordt aangebracht, kan een gebruiker zelf ook met deze markering worden aangemerkt. Dit is van toepassing wanneer een machine zelf wordt samengesteld, gemaakt of gewijzigd en de gebruiker als het ware zelf fabrikant wordt. Nadat de fabrikant zijn machine heeft gemarkeerd met de CE-markering, verklaart deze dat hij voldoet aan de betreffende productrichtlijn(en). Bij een nieuwe machine moet er een EG-verklaring van meegeleverd waarmee de fabrikant verklaart aan welke Europese richtlijn(en) en productierichtlijn(en) en norm(en) de machine voldoet. De ondergetekende van deze overeenstemming is dan hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele gebreken.

Advies over CE-markering

Met de kennis van wetgeving en ervaring in de productie kunnen wij u helpen om het proces voor het verkrijgen van CE-markering zo soepel mogelijk te laten verlopen. We adviseren over de EG-richtlijnen, het maken van risicoanalyses, interpreteren van normen en het schrijven van handleidingen.  Zo nodig vullen we de rol van CE-Coördinator voor u in. Daarnaast verzorgen we speciaal voor het management van bedrijven een presentatie met een korte uitleg over de
CE-markeringen en bijbehorende verantwoordelijkheden.

CE-Coördinator

Door ons op tijd als CE-coördinator aan te stellen, kunnen wij het CE-markering traject van begin tot oplevering coördineren en van maximale toegevoegde waarde zijn in het project. Door vanaf de start betrokken te zijn kunnen we veel narigheid, vertraging en faalkosten voorkomen. Tevens wordt hiermee gewaarborgd dat de machine/installatie bij oplevering veiligheids- en ‘CE-technisch’ in orde is. 

Eye-Con is thuis in zowel de samenhang van de toepassing zijnde Europese Richtlijnen als in de vereiste technische- en documenteisen. Maak een afspraak om te bekijken en wat Eye-Con voor uw bedrijf kan betekenen en de mogelijkheden te bespreken.

Samenhang Machinerichtlijn CE

machineveiligheid

Risicobeoordeling

Het grootste risico met betrekking tot een machine, loopt men tijdens het in bedrijf stellen, onderhoud plegen en beheren. Bijvoorbeeld fysieke belasting, ergonomie, beknelling of in aanraking komen met een bewegend deel. 

Het ontwerp van de machine heeft veel invloed op bovengenoemde risico’s. Niet voor niets wordt een veilig ontwerp expliciet genoemd als de basis van het risicoreductie proces in de Machinerichtlijn. Een ander knelpunt is de ruimte waarin de machine wordt opgesteld; In de volgorde waarin de machine wordt ontworpen wordt vaak geen rekening gehouden met ruimtegebrek; dat gaan dan ten koste van de uiteindelijke ruimte die nodig is voor onder andere degelijk onderhoudt. Dit verhoogt bijvoorbeeld de kans op beknelling of aanraking met beweegbare delen in het onderhoud en beheer.

Het doel is om gevaren te voorkomen zoals:

 • beknelling
 • vastraken
 • (af)snijden
 • opsluiting
 • elektrische schok
 • overmatig lawaai

De essentie van machineveiligheid is het inzien en schatten van de risico’s voor de mensen, milieu en de omgeving die met de machine in aanraking of binnen de invloedssfeer komen. Een veilige machine begint met een veilig ontwerp; het ontwerp heeft namelijk een grote impact op alle levensfases van een machine. Van samenstellen tot onderhouden en ontmantelen. Door in het ontwerp een sterk fundament te leggen en rekening te houden met de vele aspecten die van invloed zijn op de machine, kunnen we veel kosten besparen en de veiligheid naar een hoger plan trekken.

Reduceer risico’s met een risicobeoordeling. 
Maak een afspraak om de mogelijkheden te bekijken en wat Eye-Con voor uw bedrijf kan betekenen.

Activiteiten

Machineveiligheid

Onder machineveiligheid vallen alle objecten waar installaties worden toegepast. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pompinstallaties, wtb-installaties, sluizen, gebouw gebonden installaties, beweegbare bruggen, tunnels of productielijnen. Naast de vastgestelde wettelijke verplichtingen zijn ook CE-markeringen, Europese Regelgevingen, certificeringen en dergelijke richtlijnen rondom het werken met industriële machines van belang. 

Machineveiligheid is letterlijk van levensbelang wanneer het gaat om veilig werken met machinale arbeidsmiddelen. Machineveiligheid beperkt risico’s bij werkprocessen waarbij arbeidsmiddelen gebruikt worden zoals machines, installaties, maar ook apparaten en benodigde gereedschappen.

Eye-Con positioneert zich als meedenkende kennispartner die oplossingen aandraagt op het gebied van machineveiligheid.

Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn is een Europese richtlijn met eisen waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. Deze richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland zijn deze verplichtingen terug te vinden in het Warenwetbesluit Machines.

De Machinerichtlijn heeft simpel gezegd twee doelen: het mogelijk maken van het vrije verkeer van machines binnen de interne markt van de EU en het waarborgen van een hoge mate van bescherming van veiligheid en gezondheid.

Hoewel de Machinerichtlijn niet aangeeft op welke wijze aan deze eisen voldaan kan worden, zijn er in de loop der jaren echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld. Met behulp van deze geharmoniseerde normen kan men voldoen aan de technische eisen van de richtlijn.

Verwante richtlijnen:

Normen

Normen zijn vrijwillige technische specificaties en niet verplicht toe te passen. Uit artikel 7 van de Machinerichtlijn kunnen we echter wel opmaken dat het verstandig is om geharmoniseerde normen te gebruiken. Geharmoniseerde normen definiëren technische specificaties die als geschikt of voldoende worden beschouwd om aan de technische voorschriften van de EU-wetgeving te voldoen.

Normen geven altijd een minimum aan – meer of beter is uiteraard altijd toegestaan. In iedere situatie moet er worden gekeken of voldoen aan de norm een veilig resultaat oplevert of dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. De eisen in de richtlijn worden geformuleerd als prestatie-eisen; voor de vertaling van deze eisen in constructieve oplossingen zijn ongeveer 800 Europese normen opgesteld.

De normen zijn onderverdeeld in fundamentele veiligheidsnormen, generieke veiligheidsnormen, veiligheidsaspecten, veiligheidsvoorzieningen en machine veiligheidsnormen.

 • type A-normen (fundamentele veiligheidsnormen) die de basisbegrippen, ontwerpbeginselen en algemene aspecten geven die voor alle machines kunnen worden toegepast;
 • type B-normen (generieke veiligheidsnormen) die één veiligheidsaspect of één type beveiligingsvoorziening behandelen dat voor een breed scala van machines kan worden gebruikt:
 • type B1-normen die specifieke veiligheidsaspecten behandelen (bijvoorbeeld veiligheidsafstanden, oppervlaktemperatuur, geluid;
 • type B2-normen over die veiligheidsvoorzieningen behandelen (bijvoorbeeld tweehandenbediening, vergrendelingsinrichtingen, drukgevoelige voorzieningen, afschermingen);
 • type C-normen (machineveiligheidsnormen) die gedetailleerde veiligheidseisen voor een bepaalde machine of groep van machines behandelen.

Lijst geharmoniseerde normen, klik hier.

eye-con adviseert bij:

 • Arbeidsveiligheid;
 • Machineveiligheid;
 • Elektrische veiligheid;
 • Procesveiligheid;
 • Functionele Veiligheid PL / SIL (= Functional Safety);
 • CE-markering;
 • Risicobeoordeling;
 • Elektrische inspecties;
 • Het wegwijs worden in wetgeving en normen.

Eye-Con heeft veel expertise op het gebied van industriële veiligheid, machineveiligheid, CE-markering, adviestraject of training. We bieden graag een in-company training om onze kennis met u en uw medewerkers te delen. Heeft u een andere vraag of project? Neem dan contact op voor de mogelijkheden middels het formulier of stuur een e-mail naar phil.van.amen@eye-con.biz.

 •  

Contactformulier